<kbd id='dd51bde6ab'></kbd><address id='dd51bde6ab'><style id='dd51bde6ab'></style></address><button id='dd51bde6ab'></button>

          13:37
          12.1.2020

          Niebezpiecznik gra z WO?P – chod? na niebezpieczn? kolacj? :)

          Podobnie jak i rok temu, ca?y przychód z akcji przeznaczamy na WO?P. Tym razem mo?ecie licytowa? 3 aukcje.Pierwsza aukcja jest odpowiednia dla ka?dego. To wej?ciówka dla 2 osób na nasz kultowy wyk?ad "Jak nie da? si? zhackowa??" na dowolne miasto -- terminów na ten rok jeszcze nie ustalili?my ale na pewno odwiedzimy Warszaw?, Kraków, ... Czytaj dalej ?

          21 komentarzy

          13:27
          27.6.2019

          OSINT (Bia?y Wywiad) czyli techniki pozyskiwania informacji o ludziach i firmach

          Na tegorocznej konferencji CONFidence, w trakcie swojego wyk?adu, Piotrek zapowiedzia? start nowego niebezpiecznikowego szkolenia po?wi?conego tematyce OSINT-u (ang. Open Source Intelligence), czyli technikom pozyskiwania informacji na temat ludzi i firm na podstawie ogólniedost?pnych (co nie znaczy, ?e zawsze publicznie dost?pnych w internecie) ?róde?. Mi?o nam zakomunikowa?, ?e w?a?nie ruszy? nabór na pierwsze z terminów tego ... Czytaj dalej ?

          78 komentarzy

          12:27
          15.1.2020

          Jak pokona? boty rekruterów i zdoby? prac??

          Coraz wi?cej firm do poszukiwania kandydatów na konkurencyjnym rynku pracy zaprz?ga algorytmy "sztucznej inteligencji". Boty oceniaj?ce przysz?ych pracowników zwracaj? uwag? na troch? inne aspekty ni? ciele?ni rekruterzy. Zaobserwowali to "konsultanci keriery" z Korei Po?udniowej, którzy oferuj??studentom kurs oszukiwania rekruterskich algorytmów. Wszystko po to, aby studenci mogli ?piewaj?co przej?? proces rekrutacji i otrzyma? wymarzon? prac?.U?miechaj ... Czytaj dalej ?

          11 komentarzy

          14:48
          9.1.2020

          Kupuj? bilet na wyci?g i robi? mi zdj?cie! Problemy ochrony danych w sezonie narciarskim

          Czy operator wyci?gu w celu walki z "konikami" ma prawo robi? ka?demu zdj?cie na bramkach? Oto jedno z pytań, na które chcemy odpowiedzie? przed zbli?aj?cym si? sezonem narciarskim.Czytaj dalej ?

          52 komentarzy

          12:28
          7.1.2020

          Oszuka? na 6 mln dolarów, ale nie wyczy?ci? metadanych w fakturach

          Zawsze warto zajrze? do w?a?ciwo?ci dokumentu Worda! Swoje nazwisko w polu "autor" mo?e tam zostawi? nawet sprawca powa?nego oszustwa b?d?cy do?wiadczon? osob? z bran?y IT.Czytaj dalej ?

          31 komentarzy

          8:41
          4.1.2020

          Co wydarzy?o si??32 grudnia 2019 w Sudanie?

          Po internecie kr??y takie zdj?cie, które ma by? dowodem na zabawn? pomy?k? pograniczników z Sudanu:Wiele serwisów zdj?cie przyjmuje za pewnik, ale czy faktycznie jest ono prawdziwe? Spróbujmy przeanalizowa? to, co jest dost?pne na jego temat w internecie i ustali? czy mamy do czynienia z fotomonta?em. Do dyspozycji mamy tego ?ród?owego tweeta:Podró? w czasiePost dodano o ... Czytaj dalej ?

          10 komentarzy

          8:54
          3.1.2020

          Partnerka poszukiwanego Janusza M. wrzuca?a fotki do social mediów. Zgadnij co si? sta?o :)

          Je?li chcesz chroni? swoj? prywatno?? to pilnuj swoich znajomych i bliskich - t? rad? stale powtarzamy na szkoleniach dla osób prywatnych i pracowników firm. Gdyby wzi?? j? sobie do serca zatrzymany niedawno Janusz M. to kto wie? Mo?e unikn??by zatrzymania?Czytaj dalej ?

          38 komentarzy

          15:07
          26.12.2019

          (akt.) Wyciek (a raczej kradzie?) danych klientów Virgin Mobile

          Od wczoraj niektórzy klienci Virgin Mobile otrzymuj? SMS-y informuj?ce o tym, ?e ich dane osobowe zosta?y wykradzione:Virgin Mobile informuje, ze doszlo do nieuprawnionego dostepu do sytemow spolki i ujawnienia danych czesci klientow, w tym Pana/Pani imienia nazwiska, numeru PESEL lub numer dokumentu tozsamosci. Prosimy uwazac na proby wyludzenia danych. Podjelismy dzialania zabezpieczajace, wiecej informacji wkrotce.Jeden ... Czytaj dalej ?

          162 komentarzy

          11:41
          24.12.2019

          Idziesz na demonstracj? (lub pasterk?)? Smartfona zostaw w domu

          Informacja o tym, ?e by?e? na demonstracji (lub na mszy w ko?ciele) mo?e trafi? do ró?nych podmiotów dzi?ki smartfonowi w Twojej kieszeni. Zapewne ju? o tym wiesz, ale czy my?la?e? o wszystkich konsekwencjach takiego ?ledzenia? To, ?e kto? pozna Twoje pogl?dy b?dzie tu akurat najmniejszym problemem.Czytaj dalej ?

          50 komentarzy

          12:56
          20.12.2019

          Jeste? rodzicem i chcesz zabezpieczy? swoje dziecko przed zagro?eniami w sieci (nie tylko pornografi?)?

          Nasz artyku? od planach rz?du co do ochrony dzieci?przez wprowadzenia blokady w dost?pie do stron pornograficznych wywo?a? gor?c? dyskusj?. Wi?kszo?? Czytelników zgadza si?, ?e lepszym rozwi?zaniem jest blokowanie tre?ci poprzez mechanizmy kontroli rodzicielskiej lub zewn?trzne aplikacje wprost na urz?dzeniach dzieci lub domowym routerze Wi-Fi a nie globalnie, z naruszeniem prywatno?ci pozosta?ych Polaków. Problem w tym, ... Czytaj dalej ?

          104 komentarzy

          11:51
          19.12.2019

          Vouchery na szkolenia Niebezpiecznika – wa?ne przez rok!

          Nadchodzi koniec roku, czas intensywnej pracy w wielu bran?ach ...i czas, w którym zawsze kilkadziesi?t osób dowiaduje si? (za pó?no) ?e mo?e jeszcze wyda? pozosta?e w firmowym bud?ecie ?rodki na szkolenia. Je?li Ty lub kto? z Twojego zespo?u nie zd??y? zarejestrowa??si? na ostatnie w tym roku terminy naszych szkoleń, to bez paniki! Przygotowali?my vouchery, które ... Czytaj dalej ?

          1 komentarz

          10:24
          18.12.2019

          Twórcy ustawy o weryfikacji wieku przy dost?pie do stron porno odpowiadaj? na nasz artyku?

          Wczoraj opublikowali?my artyku? oceniaj?cy pomys?y rz?du (a tak naprawd? stowarzyszenia Twoja Sprawa) dotycz?ce weryfikacji wieku osób przed dost?pem do stron z tre?ciami pornograficznymi. Cho? zgadzamy si? z tym, ?e dzieci trzeba chroni? przed tre?ciami pornograficznymi, to wykazali?my braki i uchybienia w projekcie ustawy. Dzi? o 1 w nocy na stronach stowarzyszenia Twoja Sprawa pojawi?o si??o?wiadczenie, ... Czytaj dalej ?

          164 komentarzy

          15:00
          17.12.2019

          [AKTUALIZACJA #3] Chc? blokowa? dost?p do stron porno w imi? ochrony dzieci. Idea s?uszna, ale wykonanie...

          Nie wszystkie problemy tego ?wiata da si??sensownie rozwi?za? technologi?. Naszym zdaniem, jednym z takich problemów jest próba zablokowania dzieciom dost?pu do pornografii w internecie, któr? w?a?nie podj?? premier Morawiecki. Czytaj dalej ?

          134 komentarzy

          20:02
          14.12.2019

          Twój telefon sam wys?a? SMS na numer 732232988?

          Od kilku dni po kilkudziesi?ciu Czytelników dziennie pisze do nas z przera?eniem, ?e ich telefon "sam wysy?a SMS-y z linkami na dziwne polskie numery". Pisz? do nas w?a?ciciele i Androidów i iPhonów. Jedni widz? te SMS-y w aplikacji Wiadomo?ci, inni -- ku swojemu przera?eniu -- tylko na billingach. O co chodzi? Czytaj dalej ?

          110 komentarzy

          12:29
          13.12.2019

          Chrome powiadomi Ci?, ?e Twoje has?o wyciek?o

          Najnowsza wersja przegl?darki Chrome ma wbudowany mechanizm audytu hase?. Tre?ci wpisywane przez u?ytkownika w pole typu "password" s? w gwarantuj?cy pofuno?? sposób zestawiane ze znanymi Google wyciekami -- i w przypadku dopasowania, u?ytkownik otrzymuje ostrze?enie. Czytaj dalej ?

          38 komentarzy

          12:29
          12.12.2019

          (aktualizacja) Milionowa kara za RODO zosta?a uchylona, ale “nie jest kolorowo”

          S?d administracyjny uchyli? pierwsz? polsk? kar? "za RODO". To jednak nie oznacza, ?e UODO ca?kowicie si? pomyli?. Nie oznacza to równie?, ?e dane osobowe przedsi?biorców b?dzie mo?na do woli przetwarza? bez spe?niania obowi?zku informacyjnego.Czytaj dalej ?

          29 komentarzy

          15:02
          9.12.2019

          Komunikacja pierwszym krokiem w kierunku bezpieczeństwa

          O baramundi mogli?cie przeczyta? na ?amach Niebezpiecznika ju? kilka razy. W poprzednich artyku?ach zobrazowano jak system bMS usprawnia prac? administratorów IT w CD PROJEKT RED oraz w jaki sposób minimalizuje ryzyko wynikaj?ce z pomy?ek cz?owieka. Z dzisiejszego tekstu dowiedzie? mo?ecie si? jak jeden z austriackich dostawców systemów bezpieczeństwa i komunikacji poprawi? bezpieczeństwo w firmie poprzez ... Czytaj dalej ?

          5 komentarzy

          15:17
          6.12.2019

          20 milionów z?otych za Maksima Jakubeca od FBI

          Rz?d Stanów Zjednoczonych w?a?nie og?osi? najwi?ksz? w historii nagrod??za ...cyberprzest?pc?, 32 letniego, urodzonego na Ukrainie Maksima Wiktorowicza Jakubca, ps. aqua, lidera rosyjskiej grupy Evil Corp., która przy u?yciu trojanów Zeus a potem Dridex) od ponad 10 lat okrada nie tylko klientów banków internetowych na ca?ym ?wiecie, ale i same banki oraz inne firmy, czerpi?c z ... Czytaj dalej ?

          24 komentarzy

          14:43
          5.12.2019

          Psst, Wroc?awiu! Nadchodzimy…

          Ju? w?poniedzia?ek (9 grudnia) we Wroc?awiu odb?dzie si? nasz bestsellerowy wyk?ad, pt. "Jak nie da? si? zhackowa??". To pozycja obowi?zkowa dla ka?dego, kto chce zabezpieczy? swoje dane, to?samo?? i pieni?dze przed wyciekiem lub atakiem. Zosta?y ostatnie wolne miejsca, wiec kto pierwszy, ten bezpieczniejszy! Czytaj dalej ?

          Dodaj komentarz

          14:20
          4.12.2019

          Kopia zapasowa i migawki, czyli przepis na backup idealny

          Temat kopii bezpieczeństwa danych, czyli tzw. backupu, poruszali?my ju? wielokrotnie. Pisali?my zarówno o tym, jak bardzo jest on wa?ny, jak i o tym, jak bardzo w ostatnich latach to poj?cie si? zmienia?o i rozszerza?o. Dzi? ?kopia zapasowa” to co? znacznie wi?cej ni? tylko zapisywany co jaki? czas zestaw kluczowych dla u?ytkownika czy firmy danych – ... Czytaj dalej ?

          26 komentarzy